joi, 8 ianuarie 2009

Scurt Istoric al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Suceava

                                                                 
                                                                  
Direcţia Generală Judeţeană pentru Protecţia Drepturilor Copilului Suceava a fost înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Suceava nr. 25/21.08.1997, în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 26/1997, modificată şi completată prin Legea nr. 108/1998            Direcţia Generală de Asistenta Sociala si Protecţia Drepturilor Copilului Suceava a fost înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Suceava nr. 18/23.03.2005, si reprezinta unirea dintre Directia Generala Judeteana de Protectia Copilului si Directia de Asistenta Sociala a judetului Suceava

             Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Suceava are rolul de a asigura, la nivel judetean, aplicarea politicilor si strategiilor de asistenta sociala în domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum si a oricaror persoane aflate în nevoie.

PRINCIPALELE FUNCTII
a) de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei de asistenţă socială, a planului de asistenţă socială pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, precum şi a programelor de acţiune antisărăcie, pe care le supune spre aprobare consiliului judeţean;
b) de coordonare a activităţilor de asistenţă socială şi protecţie a copilului la nivelul judeţului;
c) de administrare a fondurilor pe care le are la dispoziţie;
d) de colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi instituţiilor care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă socială, precum şi cu reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară activităţi în domeniu; e) de execuţie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale şi financiare necesare pentru implementarea strategiilor cu privire la acţiunile antisărăcie, prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, precum şi pentru soluţionarea urgenţelor sociale individuale şi colective la nivelul judeţului; f) de reprezentare a consiliului judeţean, pe plan intern şi extern, în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului.
                                                                   :: Anul 1997 ::
Activitatea Direcţiei Generale Judeţene pentru Protecţia Drepturilor Copilului Suceava a început în septembrie 1997 prin preluarea de la Inspectoratul Şcolar Suceava a 7 centre de plasament cu un număr de 1619 copiii şi cu o capacitate de 1630 locuri din care unul pentru copii cu handicap .
Preluarea leagănului şi caselor de copii şi reorganizarea lor în centre de plasament a impus implementarea unor noi standarde în îngrijirea şi educarea copiilor.
                                                                      :: Anul 1998 ::
După înfiinţarea Direcţiei Generale Judeţene pentru Protecţia Drepturilor Copilului Suceava a început si colaborarea cu ONG-urile autorizate in domeniul protecţiei copilului şi adopţiei. Activitatea acestora s-a axat pe protecţia copilului prin ocrotirea în centre proprii de plasament, organizate pe module familiale cu tendinţe de integrare a copiilor in comunitatea locala in care se află instituţia. Aceste ONG-uri cu sediul pe teritoriul judeţului Suceava au fost autorizate de Comisia pentru protecţia Copilului şi periodic supravegheate şi controlate de asistenţii sociali ai direcţiei. Ca urmare a angajamentelor făcute, internările si externările se fac prin hotărârile Comisiei pentru Protecţia Copilului Suceava, comunicându-se periodic tabele cu copiii din centre si modificări ale situaţiei juridice si sociale ale acestora.
                                                                   
                                                                       :: Anul 1999 ::
Serviciului public specializat pentru protecţia copilului a urmărit ridicarea nivelului de trai în instituţiile de ocrotire, dezinstituţionalizarea copiilor şi găsirea de alternative familiale şi 1999 a reprezentat un an de consolidare a serviciilor oferite copilului si familiei, având la baza o bună organizare a activităţii. Deşi numărul personalului era insuficient iar paleta activităţilor – diversificată şi complexă - printr-un management punctual am încercat să acoperim şi mai ales să stăpânim fenomenul social din judeţul nostru. În esenţă în anul 1999, Direcţia Generală Judeţeană pentru Protecţia Drepturilor Copilului Suceava, prin baza de date pe care a construit-o şi dezvoltat-o în această perioadă, a reuşit să monitorizeze problemele sociale ale judeţului nostru, numărul copiilor aflaţi în dificultate, a copiilor maltrataţi, a celor plasaţi în familii substitutive şi a copiilor străzii, de cea din urmă categorie organizaţia „Salvaţi Copiii” – filiala Suceava ocupându-se îndeaproape.
Centrul de plasament de tip familial „Sf. Gheorghe” Dolhasca, a fost înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Suceava nr. 3/19.01.1999, cu o capacitate de 18 locuri, realizat în colaborare cu Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor şi Consiliul Judeţean Suceava.
                                                                   :: Anul 2000 ::
Au fost dezvoltate servicii de prevenţie, plasament si reintegrare familiala.
Am dezvoltat alternativele de tip familial prin formarea asistenţilor maternali profesionişti, a adopţiei naţionale şi internaţionale.
Am concesionat servicii de protecţie a copilului in parteneriat cu ONG;
Am dezvoltat servicii pentru protecţia copilului abuzat si neglijat şi activitatea de popularizare a drepturilor copilului în şcoli şi mass-media;
Bazele de date şi informatizarea serviciilor DGPDC dar şi ale centrelor de plasament a constituit o prioritate;
Tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani au fost sprijiniţi;
DGPDC Suceava a colaborat strâns cu fundaţii autorizate pe adopţii şi asociaţii private care promovează protecţia copilului de tip familial.
DGPDC Suceava a urmărit şi coordonat activitatea a 19 de organisme private autorizate în judeţul Suceava;
In baza HG 261/2000 care prevedea preluarea instituţiile care ocrotesc copiii cu handicap mediu şi sever, care au funcţionat la Ministerul Sănătăţii şi Secretariatul de Stat pentru Persoane cu Handicap, Direcţia Generală Judeţeană pentru Protecţia Drepturilor Copilului Suceava a preluat, începând cu data de 01.09.2000 Spitalul de Neuropsihiatrie infantilă Siret care la acea dată avea un număr de 274 de copiii cu handicap sever şi moderat (Centrul de plasament Siret).
                                                                    :: Anul 2001 ::
Direcţia Generală Judeţeană pentru Protecţia Drepturilor Copilului Suceava a desfiinţat trei centre rezidenţiale (Centrul de plasament “Iurg Liteanul” Liteni, Centrul de plasament “Muşatinii” Siret, Centrul de plasament Siret-fostul NPI Siret) copiii din cadrul acestor centre fiind reintegrati in familia naturala, plasati in centre de plasament din structura direcţiei , transferaţi la direcţiile din judeţele din care proveneau şi plasament la asistenţii maternali profesionişti. Cea mai mare realizare poate fi considerată închiderea Centrului de plasament Siret – fostul Spital de Neuropsihiatrie Infantilă Siret – unde erau instituţionalizaţi foarte mulţi copii care proveneau de pe raza altor judeţe (136 de copii).
Copii care au implinit 18 ani si care au parasit centrele de plasament au fost sprijiniti astfel :
au fost scolarizati, prin scolile profesionale speciale, sau au urmat cursuri de recalificare pentru meserii de baza cu sprijinul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea şi Formare Forţei de Muncă Suceava
au fost reintegrati in societate, in acest sens apelandu-se si la ajutorul unor fundatii
au fost initiate diverse colaborari cu fundatii, care asigura locuinte sociale tinerilor care parasesc centrele de plasament a fost sondata, cu regularitate, piata fortei de munca, in vederea gasirii unor locuri de munca pentru acesti tineri
           De asemenea, DGPDC Suceava a dezvoltat, în cadrul Centrului de plasament « Mihail şi Gavril » Solca, gospodărie anexă, punandu-se accent pe cultivarea pamantului şi creşterea animalelor, stimulând astfel spiritul întreprinzător al copiilor instituţionalizaţi. In acest centru mai funcţionează un atelier de tâmplărie, astfel contribuid la dezvoltarea ariei ocupaţionale a copiilor din centru.
          Începând cu data de 01.07.2001 au fost preluate de la Inspectoratul Şcolar Suceava 5 centre de plasament de pe lângă şcolile speciale în care erau ocrotiţi un număr de 1156 copii, astfel DGJPDC Suceava a trebuit să asigure funcţionarea acestora (actualele centre de plasament „Obcina” Bivolărie, „Laurenţia Ulici” Gura Humorului, „Lizuca” Fălticeni , „Cetatea” Suceava şi Centrul de Plasament pentru Copilul cu Handicap Zvoriştea , care s-a desfiinţat în anul 2002) şi instituţionalizarea copiilor care urmau cursurile învăţământului special.
               Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Suceava nr. 52/31.08.2001, începând cu data de 01.10.2001 s-a înfiinţat Centrul de consiliere Siret. De serviciile acestui centru au beneficiază 350 copii, din care 100 sunt copii care au beneficiat de măsuri de protecţie în instituţie şi au fost integraţi în familia naturală şi lărgită.
                                                                :: Anul 2002 ::
Realizările obiectivelor strategice în domeniul protecţiei copilului aflat în dificultate, în perioada 2000 – 2002, a determinat desfiinţarea Centrului de Plasament pentru Copilul cu Handicap Zvoriştea, copiii din cadrul acestui centru fiind reintegraţi in familia naturală, plasaţi în centre de plasament sau la asistenţi maternali profesionişti;
Reţeaua de asistenţi profesionişti s-a dezvoltat din anul 1998, ajungând la 412 persoane atestate la data de 31.12.2002;
În anul 2002 asistenţii maternali angajaţi ai DGJPDC, precum şi asistenţii sociali, au urmat cursuri de formare pe diferite module prin Centrul pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională „Step by step”. Prin Programul Leonardo Da Vinci, iniţiat în cadrul parteneriatului încheiat între Consiliul Judeţean Suceava şi Regiunea Swaben – Germania, în cursul anului 2003 un număr de 18 specialişti din cadrul sistemului de protecţie vor pleca pentru o perioadă de 8 săptămâni în Germania în schimb de experienţă;
În 14 localităţi din judeţ au fost angajaţi 15 lucrători sociali, salarizaţi în perioada septembrie 2001 – august 2002 în cadrul programului P.I.N. 3;
Numărul mare a copiilor instituţionalizaţi a impus necesitatea dezvoltării sistemului de protecţie a copilului aflat în dificultate, pe baza măsurilor alternative, deoarece instituţionalizarea nu asigură un mediu favorabil pentru dezvoltarea personalităţii copilului şi nu este eficientă din punct de vedere material şi financiar;
În cadrul programului derulat de Banca Mondială „Proiectul de reformă a sistemului de protecţie a copilului din România” şi prin contribuţia Consiliului Judeţean Suceava s-a deschis la data de 01.08.2002:
Complexului de servicii comunitare Suceava care cuprinde:
Centrul de zi , cu o capacitate de 10 locuri ;
Centrul de consiliere pentru copii şi părinţi;
Centrul de primire a copilului în regim de urgenţă , cu capacitatea de 20 locuri .
Centrul maternal Suceava – capacitate de 8 locuri.
Complexul terapeutic pentru copilul cu handicap sever şi moderat „Blijdorp – O Nouă Viaţă”, realizat în parteneriat de Consiliul Judeţean Suceava, Asociaţia Blijdorp – România, cu finanţare din Belgia şi Fundaţia Umanitară „ O Nouă Viaţă „ Siret cu finanţare din Marea Britanie, care cuprinde:
Centrul de zi cu capacitatea de 30 locuri;
Centrul de tip familial , cu o capacitate de 20 locuri.

Astfel, comparativ cu anul 2001, în anul 2002:
a crescut numărul plasamentelor în asistenţa maternală cu 39,3%;
a crescut numărul plasamentelor în familia naturală şi lărgită cu 4%;
a crescut numărul copiilor încredinţaţi în vederea adopţiei cu 52%;
a crescut numărul copiilor care au beneficiat de măsuri alternativ la instituţionalizare cu 83%;
a crescut numărul de servicii nou create (centre de zi, centru maternal, centre de tip familial, complex de servicii comunitare, complex terapeutic de recuperare pentru copilul cu handicap sever şi moderat);
a scăzut numărul copiilor instituţionalizaţi cu 19%;
                                                                         :: Anul 2003 ::
s-au înregistrat 639 cazuri de protecţia copilului prin prevenireasituaţiilor care îi pun în pericol securitatea şi dezvoltarea
s-au organizat activităţi privind distribuirea de materiale publicitare având ca temă prevenirea consumului de droguri iar un număr de 17 părinţi şi 80 copii şi tineri au beneficiat de consiliere juridică şi psihologică privind consumul de droguri;
două persoane din cadrul D.G.J.P.D.C. Suceava sunt desemnate ca membre al Centrului de prevenire şi consiliere anti-drog şi participă la şedinţe şi acţiuni specifice;
faţă de anul 2002, a crescut cu 26% numărul familiilor/persoanelor atestate de către Comisia pentru protecţia copilului ca apte să adopte;
la sfârşitul anului 2003 erau 398 de asistenţi maternali profesionişti cu contract de muncă încheiat cu D.G.J.P.D.C. Suceava, în creştere cu 11% faţă de anul 2002;
nr. copiilor aflaţi în plasament/încredinţare la asistenţi maternali profesionişti la data de 31.12.2003 a crescut cu 15% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2002;
Comisia pentru protecţia copilului a atestat un număr de 62 asistenţi maternali profesionişti, a reatestat 59 şi a fost evaluată activitatea desfăşurată pentru 37 asistenţi maternali profesionişti;
Comisia pentru protecţia copilului a autorizat o fundaţie şi a reautorizat 12 fundaţii care au ca obiect de activitate protecţia copilului pe teritoriul judeţului Suceava;
În cursul anului 2003, s-au încheiat convenţii de colaborare cu fundaţiile:
„Alături de Voi – România” Iaşi în vederea derulării unei acţiuni având ca obiectiv prevenirea copiilor seropozitivi, HIV cu risc de abandon şi reducerea nr. copiilor seropozitivi-HIV instituţionalizaţi;
„Alternative Sociale” Iaşi şi „Pro-Women” Iaşi în vederea realizării proiectului „Combaterea exploatării prin muncă, exploatării sexuale şi a traficului de copii”;
Organizaţia „Holt România” - Fundaţia de consultanţă şi servicii sociale pentru copii şi familii-filiala Iaşi în vederea derulării proiectului „Centrul de Resurse pentru Părinţi”
Fundaţiile „AVA” Bosanci şi „Mila Creştină” Dolhasca finaţează centre de zi, destinate copiilor aflaţi în situaţie de risc;
31 asistenţi maternali profesionişti au contract de muncă încheiat cu fundaţia F.A.R.A. România;
S-a redus cu 12% a nr. copiilor ocrotiţi în centrele de plasament din structura D.G.J.P.D.C. Suceava, faţă de anul 2002;
S-a redus cu 29% faţă de anul 2002 a intrărilor în centre de plasament;
În cursul lunii mai s-a dat în folosinţă Centrul de plasament „Universul Copiilor” Rădăuţi , cu o capacitate de 16 locuri, realizat cu fonduri de la Banca Mondială;
În luna septembrie s-a dat în folosinţă Centrul de plasament „Colţ Alb” Suceava , cu o capacitate de 10 locuri, finanţat din fonduri ale Băncii Mondiale;
S-au finalizat lucrările la centrele de plasament „Alma Mater” (Centrul de plasament Siret) şi „Ama Deus” (Centrul de plasament pentru copilul cu handicap Siret), urmând a se da în folosinţă în luna ianuarie 2004;
Demararea proiectului privind restructurarea Centrului de plasament „Mihai şi Gavril” Solca prin transformarea în module de tip familial, cu finanţare din partea Consiliului de Nord al Franţei;
un număr de 4 de persoane din cadrul D.G.J.P.D.C. Suceava au participat la cursuri de formare iar 16 persoane au participat la un stagiu de perfecţionare cu durata de 2 luni în Germania, în cadrul proiectului „Perfecţionarea personalului în domeniul drepturilor copilului”, finanţat în cadrul Programului „Leonardo da Vinci”;
S-au iniţiat programe destinate tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie, în vederea integrării socio-profesionale a acestora:
proiectul „Apollo”, realizat în parteneriat cu fundaţia „Pro-Destine” Suceava;
proiectul privind înfiinţarea „Casei de Ajutor şi Sprijin pentru Tineri”, realizat în parteneriat cu Organizaţia „Salvaţi Copiii” şi Primăria Solca;
D.G.J.P.D.C. Suceava a obţinut menţiune specială în cadrul proiectului „Modele de bună practică în protecţia copilului în România” pentru promovarea Centrului pilot „Blijdorp – O Nouă Viaţă” , Centrului Maternal şi Complexului de servicii comunitare.
Comisia pentru protecţia copilului a eliberat certificate de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap pentru 2209 copii şi certificate de expertiză şi orientare şcolară pentru 755 copii;
Serviciul de evaluare complexă din cadrul D.G.J.P.D.C. Suceava a orientat un număr de 124 copii cu deficienţă mintală uşoară către învăţământul de masă cu adaptare curriculară;
S-a aprobat şi este în curs de implementare proiectul P.H.A.R.E. finanţat de Uniunea Europeană care are ca scop închiderea Centrului de plasament „Lizuca” (Centrul de plasament pentru copilul cu handicap Fălticeni) prin dezvoltarea de servicii alternative;
S-a obţinut de la Fondul Român de Dezvoltare Sociala finanţare pentru proiectul „Casa de asistenţăşi sprijin pentru tineri”, proiect cofinanţat de Consiliul Judeţean Suceava şi realizat în parteneriat cu Organizaţia „Salvaţi Copiii” şi Primăria oraşului Solca.
                                                                   :: Anul 2004 ::
În luna ianuarie s-au dat în folosinţă Centrul de plasament „Ama Deus” Siret (capacitate 30 locuri , destinat îngrijirii şi recuperării copiilor cu handicap sever şi moderat) şi Centrul de plasament „Alma Mater” Siret (capacitate 10 locuri), realizate cu finanţare de la Banca Mondială;
Se derulează proiectul PHARE „Copiii mai întâi” 2001, privind închiderea Centrului de plasament „Lizuca” Fălticeni prin dezvoltarea de servicii alternative: 4 case de tip familial şi dezvoltarea reţelei de asistenţi maternali profesionişti pentru copilul cu nevoi speciale;
Se derulează proiectul „Casa de asistenţă şi sprijin pentru tineri” Solca, proiect finanţat de FRDS şi Consiliul Judeţean Suceava, a cărui obiectiv este sprijinirea a 16 tineri peste 18 ani pentru a fi integraţi socio-profesional;
La începutul anului a fost preluată de către direcţie Compartimentul de consiliere şi recuperare pentru copiii cu nevoi speciale – echipa mobilă, care are ca atribuţii:
instrumentarea şi evaluarea familiilor care solicită sprijin prin vizite la domiciliu;
consilierea familiei în vederea menţinerii copilului în familia naturală;
redactarea anchetei sociale şi sprijinirea familiei cu ajutoare materiale în măsura posibilităţilor;
conectarea familiei la resursele din comunitate: colaborarea cu Primăriile pentru efectuarea dosarelor de ajutor social şi pentru identificarea unor locuri de munca;
În cursul anului s-au preluat de la Organizaţia „Salvaţi Copiii” filiala Suceava:
6 apartamente sociale de serviciile cărora beneficiază 15 copii/tineri care urmează o formă de învăţământ şi 9 tineri proveniţi din centre de plasament, care sunt ajutaţi să se integreze socio-profesional (locaţii: 1- municipiul Suceava, 2 – municipiul Fălticeni, 3 – oraşul Gura Humorului);
3 cabinete consiliere , care funcţionează în cadrul centrelor de plasament „Mihail şi Gavril” Solca, „Dumbrava Minunată” Fălticeni şi „George Sidorovici” Gura Humorului;
2 ateliere protejate (croitorie şi patiserie) în oraşul Gura Humorului în care copii îşi dezvoltă
deprinderile în vederea dobândirii aptitudinilor şi abilităţilor pentru o viaţă independentă;
În luna iunie s-a înfiinţat Centrul de Resurse pentru Părinţi , de serviciile căruia beneficiază un număr de 60 părinţi. Activităţile specifice desfăşurate în cadrul acestui centru sunt:
crearea reţelelor de sprijin comunitar;
consilierea şi informarea părinţilor;
efectuarea cursurilor de educaţie parentală de către specialişti acreditaţi.

Scopul înfiinţării acestui centru – prevenirea instituţionalizării şi a abandonului.
S-au încheiat parteneriate cu Inspectoratul Judeţean de Poliţie Suceava şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava pentru asigurarea continuităţii procesului educativ pentru copiii instituţionalizaţi în centre de plasament, prevenirea abandonului şi instituţionalizării
Începând cu data de 1 octombrie, în conformitate cu planul de închidere a instituţiilor aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Suceava nr. 1/2003 şi cu Standardele minime obligatorii privind protecţia copilului se vor desfiinţa 2 centre de plasament clasice: Centrul de plasament „Obcina” Bivolărie ( în care sunt instituţionalizaţi un număr de 154 copii/tineri cu deficienţă mintală şi/sau de auz) şi Centrul de plasament „Cetatea” Suceava (în care sunt instituţionalizaţi 187 copii/tineri cu deficienţă mintală), urmând a se înfiinţa internate pe lângă şcolile speciale;
În urma reevaluării situaţiilor copiilor, în luna octombrie se va restrânge activitatea Centrului de plasament „Laurenţia Ulici” Gura Humorului, unde urmează să rămână 111 copii/tineri (din 306 ), reprezentând doar cazurile sociale;
S-au depus , conform cererii de finanţare PHARE 2002, trei proiecte care au ca scop închiderea centrelor de plasament de tip clasic: „Dumbrava Minunată” Fălticeni, „Sf. Maria” Suceava şi „George Sidorovici” Gura Humorului şi dezvoltarea de servicii alternative: centru de recuperare pentru copilul cu dizabilităţi,centru maternal, case de tip familial, apartamente sociale, reţea de asistenţă maternală, servicii de consiliere, prevenţie şi reintegrare familială şi socio- profesională,etc.
În parteneriat cu Organizaţia „Salvaţi copiii” România se derulează proiectul „Servicii de asistenţă şi reintegrare pentru copiii victime ale traficului sau neacompaniaţi pentru zona Moldova – Suceava”;
În judeţul Suceava funcţionează 4 centre de plasament private: Orfelinatul creştin „Natanael” Suceava, cu o capacitate de 57 locuri, Centrul de plasament „Sf. Nicolae” Suceava, cu o capacitate de 20 locuri, Centrul de plasament „Umblaţi în lumină” Dorneşti, cu o capacitate de 60 locuri şi Casa de tip familial „Kincasslagh” Siret, cu o capacitate de 13 locuri, autorizate de către Comisia pentru protecţia copilului Suceava să desfăşoare activităţi în domeniul protecţiei copilului. Totodată, în vederea prevenirii instituţionalizării şi abandonului funcţionează 2 centre de zi private în localităţile Dolhasca şi Bosanci.
:: Anul 1998 ::
După înfiinţarea Direcţiei Generale Judeţene pentru Protecţia Drepturilor Copilului Suceava a început si colaborarea cu ONG-urile autorizate in domeniul protecţiei copilului şi adopţiei. Activitatea acestora s-a axat pe protecţia copilului prin ocrotirea în centre proprii de plasament, organizate pe module familiale cu tendinţe de integrare a copiilor in comunitatea locala in care se află instituţia. Aceste ONG-uri cu sediul pe teritoriul judeţului Suceava au fost autorizate de Comisia pentru protecţia Copilului şi periodic supravegheate şi controlate de asistenţii sociali ai direcţiei. Ca urmare a angajamentelor făcute, internările si externările se fac prin hotărârile Comisiei pentru Protecţia Copilului Suceava, comunicându-se periodic tabele cu copiii din centre si modificări ale situaţiei juridice si sociale ale acestora.


Direcţia Generală de Asistenta Sociala si Protecţia Drepturilor Copilului Suceava a fost înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Suceava nr. 18/23.03.2005, si reprezinta unirea dintre Directia Generala Judeteana de Protectia Copilului si Directia de Asistenta Sociala a judetului Suceava.

miercuri, 7 ianuarie 2009

Mos Craciun la Blijdorp

Motto:
„Pe podele de nuiele / Duc copii-n palma stele/ Sa le lase pe la case / Unde-s gazdele miloase/ Si cu dragoste crestina / Duc copii-n pumni Lumina/Drumu-i greu zapada-i mare, / Vin copiii pe carare/ Sa tot taie neaua –n doua / Duc copiii-n gene roua....”.
Privindu-i cantand colinde cu atata daruire si suflet curat adunat in privirile lor luminoase, unii langa altii, vibrand de bucuruia sarbatoririi Craciunului, nici nu spuneai ca vreunul din ei ar putea avea vreo problema.....
Frumosi si cuminti, atenti la vocea si miscarile celei care le dirija spectacolul, tragand cu ochiul unul la altul, scaldandu-se in privirile pline de dragoste ale parintilor sau rudelor si simtindu-se admirati de fiecare spectator, acesti copii si tineri au facut mica sala sa vibreze de vocile lor calde, iar colindele lor sa urce pana sus.....la cer.....
La fiecare colind cantat aplauzele privitorilor se impleteau cu ale lor proprii deoarece trebuiau sa isi exprime multumirea si sa isi rasplateasca efortul atator ore de repetitii pentru a da ce e mai bun.....Si au reusit!
In momentul in care a fost anuntata venirea lui Mos Craciun, toti au inceput sa isi exprime in felul propiu emotia vibranda, traind adanc momentul, deoarece, cu toata seriozitatea, fiecare din ei a cantat Mosului inca o colinda sau au recitat cate o poezie pe nerasuflate, de parca nu resimteau in nici un fel oboseala.
Vraja s-a destramat in momentul in care fiecare a primit cadoul si au trebuit sa se deplaseze din sala ajutati de parinti sau de cele care le tin loc de mame......insa nimeni si nimanui nu i-a trecut prin minte sa se uite cu mila la acesti copii ci cu toata admiratia şi cu privirile inlacrimate.
Felicitari tuturor celor care au depus eforturi deosebite pentru ca acest spectacol in cinstea nasterii Mantuitorului sa fie atat de reusit, felicitari tuturor copiilor/tinerilor cu dizabilitati, beneficiari ai serviciilor oferite de Complexul Blijdorp-O noua viata din Suceava, care au demonstrat ca imposibilul devine posibil atunci cand dorim sa realizam acest lucru.
LA MULTI ANI! TUTUROR COPIILOR SI TINERILOR CU DIZABILITATI, PARINTILOR, PERSONALULUI SI CONDUCERII COMPLEXULUI BLIJDORP-O NOUA VIATA SUCEAVA, precum si celor care au facut ca toate acestea sa existe......partenerilor belgieni si celor englezi.